Cechy programu


różnorodne metody szkoleniowe

sesja z komentarzem, metoda rządu, symulacje, drama, prace protagonistyczne, gry grupowe, sesje integracyjno – relaksacyjne, dyskusje grupowe, burze mózgów, miniwykłady

obszerna tematyka

trening interpersonalny, proces grupowy, konflikty w zespołach, budowanie sojuszu z grupą, współpraca w teamie, bezpieczeństwo w grupie, badanie i analiza potrzeb szkolwniowych, trening zadaniowy, agresja, własny styl pracy

podejście systemowe

uczy rozumienia procesów zachodzących w grupie szkoleniowej i systemowego konstruowania programów szkoleń opartego na uczeniu poprzez doświadczanie

możliwość rekomendacji

program spełnia warunki kursu trenerskiego wymaganego do rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Dowiedz się więcej

Program


WARSZTAT KWALIFIKACYJNY

16 lutego 2023 9:00 - 14:00
Warsztaty dotyczące mediacji i negocjacji. Stanowią okazję doświadczenia technik stosowanych w programie. Po tym szkoleniu uczestnicy deklarują chęć udziału w szkole trenerów STER. Trenerzy prowadzący program podejmują decyzję o kwalifikacji do programu.

TRENING INTERPERSONALNY

22 – 26 lutego 2023 9:00 - 18:00
5-dniowe szkolenie rozwijające kompetencje interpersonalne przyszłych trenerów. Kompetencje te przyrastają dzięki doświadczaniu "od wewnątrz" wszystkich faz rozwoju grupy: fazy orientacji, wstępnej spójności, konfliktu, współpracy oraz rozpadu grupy. Każdy z tych etapów niesie wyzwania dla przechodzącego go zespołu. Na początku jest to nawiązywanie relacji, wyłanianie się pierwszych ról grupowych. Dalej: poszukiwanie podobieństw przy zachowaniu odrębności. Następnie - konfrontowanie się z wyrażaniem trudnych emocji, negocjowanie, szanowanie granic cudzych i własnych, otwartość, ale i emocje związane z rozstaniem. Dzięki sile synergii grupowej każdy z uczestników indywidualnie mierzy się z tymi elementami grupowości, które stanowią dla niego osobiste wyzwanie.

Istotne elementy zjazdu: Sesja z komentarzem, uruchomienie gry edukacyjnej "Rząd": ćwiczenie analizy potrzeb własnej grupy i przygotowywanie propozycji działań na początek i zakończenie dnia.

BUDOWANIE RELACJI W GRUPIE

18 - 19 marca 2023 9:00 - 17:00
Zjazd budujący bezpieczeństwo i zaufanie w grupie oraz integrujący uczestników.

KONTAKT INDYWIDUALNY

15 - 16 kwietnia 2023 9:00 - 17:00
Ćwiczenie budowania kontaktu indywidualnego i nawiązywania relacji z grupą. Nauka stosowania w praktyce parafrazy, klaryfikacji, interpretacji. Używanie narzędzi komunikacji pozawerbalnej w pracy trenera. Kontenerowanie napięcia grupowego - ćwiczenie nieagresywnego rozładowywania emocji w grupie i w kontakcie indywidualnym.

Istotne elementy zjazdu: Dedykowane dramy: ćwiczenie budowania relacji z grupą (osobą) przeżywającą trudne emocje.

PROCES GRUPOWY

13 - 14 maja 2023 9:00 - 17:00
Przegląd technik szkoleniowych: drama, techniki teambuildingowe, techniki kreatywne. Koncepcje ukazujące rozwój potrzeb rozwojowych człowieka wraz z nabywaniem kompetencji.

Istotne elementy zjazdu: Planowanie procesu rozwojowego osób i zespołów

TECHNIKI PRACY TRENERSKIEJ

3 - 4 czerwca 2023 9:00 - 17:00
Ćwiczenie asertywności osobistej trenerów. Rozróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych. Rozpoznawania i asertywne reagowanie na manipulacyjne zachowania z zakresu tzw. Brudnej 12 Gordona. Wyrabianie odruchów asertywnej komunikacji. Zasady budowania bezpieczeństwa w grupie szkoleniowej: wprowadzanie kontraktu, radzenie sobie z komunikatami przekraczającymi granice trenerów.

Istotne elementy zjazdu: Dedykowane scenki dramowe - ćwiczenie wybranych przez siebie aspektów asertywności osobistej. Symulacja grupy przekraczającej granice trenera - ćwiczenie zawierania kontraktu szkoleniowego z taką grupą. Marsz Nocny - technika medytacyjna autorstwa Jerzego Grotowskiego. Podział na teamy realizujące dalszą - zadaniową część STERu.

ASERTYWNOŚĆ W PRACY TRENERA

24 - 25 czerwca 2023 9:00 - 17:00

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH ORGANIZACJI

Przeprowadzenie wywiadu pogłębionego, badania ankietowego i obserwacji bezpośredniej w wybranych przez uczestników realnie funkcjonujących organizacjach: firmach, instytucjach, zespołach. Badanie przeprowadzone jest między zjazdami, za pomocą narzędzi udostępnionych przez Szkołę Trenerów STER. Opracowane wyniki analizowane są na następnym zjeździe.

SYSTEMOWA DIAGNOZA POTRZEB

2 - 3 września 2023 9:00 - 17:00
Opracowywanie propozycji szkoleń w oparciu o zgromadzone informacje na temat parametrów systemu, w którym funkcjonują uczestnicy szkoleń. Nauka myślenia systemowego: cyrkularności przyczynowo - skutkowej, współzależności, funkcji poszczególnych zachowań w systemach, tworzenie się granic, systemów i podsystemów. Norma i patologia (objaw) w myśleniu systemowym. Tworzenie propozycji tematów szkoleń dla konkretnych grup o dużym stopniu przydatności i funkcjonalności.

Istotne elementy zjazdu: Analiza zgromadzonego podczas badania materiału dotyczącego funkcjonowania realnych systemów. Nauka konstruowania dramowych kart ról. Ćwiczenie stawiania hipotez systemowych. Symulacja reakcji poszczególnych grup na wygenerowane propozycje tematów warsztatów. Formułowanie 3 propozycji tematów szkoleń dla badanych wcześniej organizacji.

KONSTRUOWANIE WARSZTATU

31 września - 1 października 2023 9:00 - 17:00
Nauka budowania systemowo rozumianego warsztatu. Określenie obszaru (tematyki) adekwatnego do czasu realizacji. Budowanie celów warsztatu. Konstruowanie ćwiczenia głównego w warsztacie. Formułowanie celów operacyjnych warsztatu w zakresie potrzeb grupy i merytoryki szkolenia. Podział zadań między trenera zadaniowego i procesowego.

Istotne elementy zjazdu: Opracowywanie scenariusza własnego warsztatu, który będzie realizowany w wybranej przez siebie, badanej wcześniej pod kątem potrzeb, grupie.

ANALIZA WARSZTATÓW

28 - 29 października 2023 9:00 - 17:00
Omawianie przebiegu, współpracy w teamie, realizacji celów oraz reagowania na proces w grupie w realizowanych między zjazdami warsztatach. Warsztaty "rozbierane są na czynniki pierwsze" dzięki obserwacjom innych uczestników oraz trenerów goszczących na warsztacie.

Istotne elementy zjazdu: Realizujący dostają informację zwrotne na temat własnego stylu prowadzenia warsztatów, mocnych stron i popełnionych błędów. Analizowany jest także wpływ procesu budowania kontaktu ze szkoloną organizacją, charakteru współpracy w teamie przy tworzeniu warsztatu na jego przebieg i rezultat. Sposób omawiania jest jednocześnie wdrożeniem do korzystania z superwizji trenerskiej.

PRACA Z OPOREM

18 - 19 listopada 2023 9:00 - 17:00
Ćwiczenie konstruktywnego reagowania przez trenera na opór w grupie – używania go na rzecz realizacji celów szkoleniowych. Z jednej strony – przyjęcie postawy słuchającej, z drugiej – umiejętność skonfrontowania grupy, uczestnika z mechanizmami wywołującymi opór.

Istotne elementy zjazdu: Praca nad indywidualną percepcją zjawisk oporowych, omawianie typów zjawisk oporowych, ćwiczenie umiejętności konstruktywnego konfrontowania uczestnika.

Warsztat dotyczy form oporu podczas szkolenia: indywidualnego i grupowego.

INDYWIDUALNY STYL PRACY TRENERA

9 - 10 grudnia 2023 9:00 - 17:00
Podsumowanie przebiegu procesu grupowego w całym programie. Analiza zasobów poszczególnych uczestników w zakresie prowadzenia szkoleń. Podsumowanie współpracy w grupie. Osobiste dylematy i dalszy plan rozwoju trenerów - absolwentów programu.

Istotne elementy zjazdu: Sesja informacji zwrotnych od uczestników, trenerów. Indywidualna praca mentoringowa z trenerami. Podsumowanie gry Rząd prowadzonej przez cały program: wybory Super Szefa i Super Wiceszefa rządu.

Opinie


Co uczestnicy programu napisali o nas

Czytaj więcej

Korzyści


Nauczysz się przeprowadzić dowolne szkolenie dostosowując techniki pracy do sytuacji w grupie
Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji z grupą, asertywności, współpracy w zespole
Nawiążesz kontakty w prężnym środowisku trenerskim pracującym dla biznesu i edukacji
Nauczysz się pracować z grupą generującą opór
Będziesz potrafić systemowo diagnozować potrzeby szkoleniowe grup, organizacji - co pozwala na uczenie się przez grupę rzeczy adekwatnych do potrzeb ich miejsca pracy
Poznasz różnorodne techniki szkoleniowe: sesję z komentarzem, karty roli, case study, dramę, metodę rządu, pracę protagonistyczną, gry grupowe, sesje integracyjno – relaksacyjne, burzę mózgów, metodę rządu
Otrzymasz starannie opracowane materiały szkoleniowe - przewodnik po świecie trenera
Nauczysz się radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uczestników szkoleń
Dowiesz się jak korzystać z superwizji
Nauczysz się pracować w teamie trenerskim

Rekomendacja PTP


Ukończenie programu STER umożliwia staranie się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Więcej szczegółów we wpise o PTP naszym blogu


Miejsce


Kraków


Cena


Zapisz się


Zgłoszenia na 8.edycję przyjmujemy
do wyczerpania miejsc