Cechy programu


różnorodne metody szkoleniowe

sesja z komentarzem, metoda rządu, symulacje, drama, prace protagonistyczne, gry grupowe, sesje integracyjno – relaksacyjne, dyskusje grupowe, burze mózgów, miniwykłady

obszerna tematyka

trening interpersonalny, proces grupowy, konflikty w zespołach, budowanie sojuszu z grupą, współpraca w teamie, bezpieczeństwo w grupie, badanie i analiza potrzeb szkolwniowych, trening zadaniowy, agresja, własny styl pracy

podejście systemowe

uczy rozumienia procesów zachodzących w grupie szkoleniowej i systemowego konstruowania programów szkoleń opartego na uczeniu poprzez doświadczanie

możliwość rekomendacji

program spełnia warunki kursu trenerskiego wymaganego do rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Dowiedz się więcej

Program


WARSZTAT KWALIFIKACYJNY - KONFLIKTY W ZESPOŁACH

1 dzień / 12 PAŹDZIERNIKA 2021
Warsztaty dotyczące mediacji i negocjacji. Stanowią okazję doświadczenia technik stosowanych w programie. Po tym szkoleniu uczestnicy deklarują chęć udziału w szkole trenerów STER. Trenerzy prowadzący program podejmują decyzję o kwalifikacji do programu.

TRENING INTERPERSONALNY

5 dni / 20-24 PAŹDZIERNIKA 2021
5-dniowe szkolenie rozwijające kompetencje interpersonalne przyszłych trenerów. Kompetencje te przyrastają dzięki doświadczaniu "od wewnątrz" wszystkich faz rozwoju grupy: fazy orientacji, wstępnej spójności, konfliktu, współpracy oraz rozpadu grupy. Każdy z tych etapów niesie wyzwania dla przechodzącego go zespołu. Na początku jest to nawiązywanie relacji, wyłanianie się pierwszych ról grupowych. Dalej: poszukiwanie podobieństw przy zachowaniu odrębności. Następnie - konfrontowanie się z wyrażaniem trudnych emocji, negocjowanie, szanowanie granic cudzych i własnych, otwartość, ale i emocje związane z rozstaniem. Dzięki sile synergii grupowej każdy z uczestników indywidualnie mierzy się z tymi elementami grupowości, które stanowią dla niego osobiste wyzwanie.

Istotne elementy zjazdu: Sesja z komentarzem, uruchomienie gry edukacyjnej "Rząd": ćwiczenie analizy potrzeb własnej grupy i przygotowywanie propozycji działań na początek i zakończenie dnia.

PROCES GRUPOWY

2 dni / 20-21 LISTOPADA 2021
Dogłębna analiza procesu powstawania ról grupowych: wpływu grupy oraz cech indywidualnych członków grupy na obejmowanie przez ludzi ról w zespole. Analiza rozkładu tych ról według koncepcji psychologicznego pola grupowego Roberta Balesa. Śledzenie "na żywo" zmian w rozkładzie poszczególnych ról w grupie oraz wpływu na to konkretnych wydarzeń z życia zespołu. Analiza rozkładu ról w grupach o konstruktywnych i patologicznych relacjach. Wpływ określonych konfiguracji ról grupowych na przebieg szkoleń i zachowania grupy wobec trenera.

Istotne elementy zjazdu: Rejestracja pracy grupy i tworzenie rozkładu ról grupowych za pomocą metody analizy metajęzyka grupowego Z. Kuśnierza.

KONTAKT INDYWIDUALNY

2 dni / 18-19 GRUDNIA 2021
Ćwiczenie budowania kontaktu indywidualnego i nawiązywania relacji z grupą. Nauka stosowania w praktyce parafrazy, klaryfikacji, interpretacji. Używanie narzędzi komunikacji pozawerbalnej w pracy trenera. Kontenerowanie napięcia grupowego - ćwiczenie nieagresywnego rozładowywania emocji w grupie i w kontakcie indywidualnym.

Istotne elementy zjazdu: Dedykowane dramy: ćwiczenie budowania relacji z grupą (osobą) przeżywającą trudne emocje.

TECHNIKI PRACY TRENERSKIEJ

2 dni / 15-16 STYCZNIA 2022
Przegląd technik szkoleniowych: drama, techniki teambuildingowe, techniki kreatywne. Koncepcje ukazujące rozwój potrzeb rozwojowych człowieka wraz z nabywaniem kompetencji.

Istotne elementy zjazdu: Planowanie procesu rozwojowego osób i zespołów

ASERTYWNOŚĆ W PRACY TRENERA

2 dni / 19-20 LUTEGO 2022
Ćwiczenie asertywności osobistej trenerów. Rozróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych. Rozpoznawania i asertywne reagowanie na manipulacyjne zachowania z zakresu tzw. Brudnej 12 Gordona. Wyrabianie odruchów asertywnej komunikacji. Zasady budowania bezpieczeństwa w grupie szkoleniowej: wprowadzanie kontraktu, radzenie sobie z komunikatami przekraczającymi granice trenerów.

Istotne elementy zjazdu: Dedykowane scenki dramowe - ćwiczenie wybranych przez siebie aspektów asertywności osobistej. Symulacja grupy przekraczającej granice trenera - ćwiczenie zawierania kontraktu szkoleniowego z taką grupą. Marsz Nocny - technika medytacyjna autorstwa Jerzego Grotowskiego. Podział na teamy realizujące dalszą - zadaniową część STERu.

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH ORGANIZACJI

Przeprowadzenie wywiadu pogłębionego, badania ankietowego i obserwacji bezpośredniej w wybranych przez uczestników realnie funkcjonujących organizacjach: firmach, instytucjach, zespołach. Badanie przeprowadzone jest między zjazdami, za pomocą narzędzi udostępnionych przez Szkołę Trenerów STER. Opracowane wyniki analizowane są na następnym zjeździe.

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W PARADYGMACIE SYSTEMOWYM

2 dni / 26 - 27 MARCA 2022
Opracowywanie propozycji szkoleń w oparciu o zgromadzone informacje na temat parametrów systemu, w którym funkcjonują uczestnicy szkoleń. Nauka myślenia systemowego: cyrkularności przyczynowo - skutkowej, współzależności, funkcji poszczególnych zachowań w systemach, tworzenie się granic, systemów i podsystemów. Norma i patologia (objaw) w myśleniu systemowym. Tworzenie propozycji tematów szkoleń dla konkretnych grup o dużym stopniu przydatności i funkcjonalności.

Istotne elementy zjazdu: Analiza zgromadzonego podczas badania materiału dotyczącego funkcjonowania realnych systemów. Nauka konstruowania dramowych kart ról. Ćwiczenie stawiania hipotez systemowych. Symulacja reakcji poszczególnych grup na wygenerowane propozycje tematów warsztatów. Formułowanie 3 propozycji tematów szkoleń dla badanych wcześniej organizacji.

KONSTRUOWANIE SZKOLEŃ

2 dni / 23-24 KWIETNIA 2022
Nauka budowania systemowo rozumianego warsztatu. Określenie obszaru (tematyki) adekwatnego do czasu realizacji. Budowanie celów warsztatu. Konstruowanie ćwiczenia głównego w warsztacie. Formułowanie celów operacyjnych warsztatu w zakresie potrzeb grupy i merytoryki szkolenia. Podział zadań między trenera zadaniowego i procesowego.

Istotne elementy zjazdu: Opracowywanie scenariusza własnego warsztatu, który będzie realizowany w wybranej przez siebie, badanej wcześniej pod kątem potrzeb, grupie.

REALIZACJA WŁASNYCH SZKOLEŃ

5 godzin
Przeprowadzenie przygotowanego wcześniej, kilkugodzinnego warsztatu w wybranej przez siebie grupie. W warsztacie - poza zespołem będącym jego adresatem - biorą udział także inni uczestnicy STERu oraz trener. Doświadczenia będą w ten sposób zebrane będą analizowane na następnym zjeździe. Warsztaty przeprowadzane są między zjazdami na miejscu u klientów.

ANALIZA ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ

2 dni / 21-22 MAJA 2022
Omawianie przebiegu, współpracy w teamie, realizacji celów oraz reagowania na proces w grupie w realizowanych między zjazdami warsztatach. Warsztaty "rozbierane są na czynniki pierwsze" dzięki obserwacjom innych uczestników oraz trenerów goszczących na warsztacie.

Istotne elementy zjazdu: Realizujący dostają informację zwrotne na temat własnego stylu prowadzenia warsztatów, mocnych stron i popełnionych błędów. Analizowany jest także wpływ procesu budowania kontaktu ze szkoloną organizacją, charakteru współpracy w teamie przy tworzeniu warsztatu na jego przebieg i rezultat. Sposób omawiania jest jednocześnie wdrożeniem do korzystania z superwizji trenerskiej.

PRACA TRENERSKA ONLINE

realizacja między zjazdami
Specyfika narzędzi i procesu zachodzącego w czasie szkoleń online. Przegląd aktualnie istniejących platform. Narzędzia w sieci możliwe do wykorzystania w trakcie szkolenia.

Istotne elementy zjazdu: Uczestnicy programu będą prowadzić własne szkolenia online.

INDYWIDUALNY STYL PRACY TRENERA

2 dni / 2-3 LIPCA 2022
Podsumowanie przebiegu procesu grupowego w całym programie. Analiza zasobów poszczególnych uczestników w zakresie prowadzenia szkoleń. Podsumowanie współpracy w grupie. Osobiste dylematy i dalszy plan rozwoju trenerów - absolwentów programu.

Istotne elementy zjazdu: Sesja informacji zwrotnych od uczestników, trenerów. Indywidualna praca mentoringowa z trenerami. Podsumowanie gry Rząd prowadzonej przez cały program: wybory Super Szefa i Super Wiceszefa rządu.

Opinie


Co uczestnicy programu napisali o nas

Czytaj więcej

Korzyści


Nauczysz się przeprowadzić dowolne szkolenie dostosowując techniki pracy do sytuacji w grupie
Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji z grupą, asertywności, współpracy w zespole
Nawiążesz kontakty w prężnym środowisku trenerskim pracującym dla biznesu i edukacji
Nauczysz się pracować z grupą generującą opór
Będziesz potrafić systemowo diagnozować potrzeby szkoleniowe grup, organizacji - co pozwala na uczenie się przez grupę rzeczy adekwatnych do potrzeb ich miejsca pracy
Poznasz różnorodne techniki szkoleniowe: sesję z komentarzem, karty roli, case study, dramę, metodę rządu, pracę protagonistyczną, gry grupowe, sesje integracyjno – relaksacyjne, burzę mózgów, metodę rządu
Otrzymasz starannie opracowane materiały szkoleniowe - przewodnik po świecie trenera
Nauczysz się radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uczestników szkoleń
Dowiesz się jak korzystać z superwizji
Nauczysz się pracować w teamie trenerskim

Rekomendacja PTP


Ukończenie programu STER umożliwia staranie się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Więcej szczegółów we wpise o PTP naszym blogu


Miejsce


Kraków


Cena


Zapisz się


Zgłoszenia na 8.edycję przyjmujemy
do wyczerpania miejsc